Our Wedding Day on 9 Jun, 2012

Guestbook

嘩嘩啦.....1.阿婆巳唔認得Peter's盈盈(靚),家陣睇怕都唔認得碧&孫了(靚&俊)。2.相中我發現有影到你倆送給我的新年手信哈哈戴大人哈哈...見到你倆甜蜜有伴,我真的非常高興...恭喜!3.講吓笑>如我有咁一日你要幫我攪呢種網。4.有新野睇、消息『唔好漏了我』。祝順利&開心!

Joey arE (Hong Kong) - 30 Dec 2011
 

恭喜哂呀!!!!!

Brooke (Hong Kong) - 29 Dec 2011
 

恭喜恭喜!祝幸幸福福,快快樂樂,永結同心!

Eddy Kwok (Hong Kong) - 28 Dec 2011
 

[First] [Perv][2][3][4][5][6] [7] [8][9][10][Next] [Last]

Thank you for sharing your thoughts and comments on this Guestbook. If you prefer, you can also contact me privately.